El Consorci de l’Habitatge de Barcelona estableix un programa d’ajuts econòmics per la ciutat de Barcelona adreçades a comunitats de propietaris i a propietaris d’edificis d’habitatges d’ús residencial per a la rehabilitació d’elements comuns, i habitatges, amb l’objectiu de fomentar la rehabilitació del parc existent d’edificis d’habitatges de Barcelona, amb especial atenció a les obres de rehabilitació energètica.

S’han establert les següents actuacions subvencionables:

 • Obres estructurals
 • Reducció de la demanda energètica de l’edifici:
  • Façanes
  • Cobertes
  • Mitgeres
  • Celoberts i patis
  • Cobertes verdes
 • Obres a realitzar en les instal·lacions generals comunes:
  • Aigua, gas, electricitat i sanejament
  • Aigua directa
  • Eliminació d’elements obsolets d’amiant
  • Instal·lació d’energies alternatives: plaques d’energia solar, tèrmica i/o fotovoltaica
 • Obres destinades a la millora de l’accessibilitat:
  • Ascensors
  • Supressió de barreres arquitectòniques i millores d’accessibilitat
  • Escales i vestíbuls
 • Ajuts complementaris:
  • Programa de cohesió social
  • Utilització de material amb baixa petjada ecològica
  • Actuacions en edificis catalogats
 • Conjunts urbans i conjunts d’interès especial

– – – – –

Cal tenir en compte que:

 • El procediment per a la concessió de les subvencions es tramitarà en règim de concurrència competitiva fins exhaurir el crèdit pressupostari.
 • Aquestes subvencions són incompatibles amb les subvencions següents:
  • Les subvencions de tots els programes regulats pel Reial decret 106/2018, de 9 de març, i el Programa d’ajuts per a la rehabilitació energètica de edificis existents de l’Institut per a la Diversificació i Estalvi de l’Energia (IDAE) del Ministeri d’Energia, Turisme i Agenda Digital.
  • Les subvencions dels programes per a les actuacions de rehabilitació d’edificis de tipologia residencial de l’Agencia de l’Habitatge de Catalunya, que es regeix per les seves bases i les convocatòries aprovades.

– – – – –

Qui ho pot demanar?

Poden tramitar els ajuts el president de la comunitat de propietaris, l’administrador o el propietari de l’edifici.

Per a les persones jurídiques i aquelles persones físiques obligades a relacionar-se electrònicament amb l’Administració, en virtut de l’article 14 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, és obligatori realitzar el tràmit per mitjans telemàtics.

– – – – –

Requisits

Per gaudir de la subvenció prevista a la convocatòria cal complir amb els requisits establerts:

 • Edificis amb data de construcció anterior a l’any 1996, excepte per a obres de millora en l’accessibilitat i per actuacions d’eficiència energètica.
 • El 70% de l’edifici, exclosa la planta baixa i la superfície sota rasant ha d’estar destinada a habitatge. En cas contrari, únicament es podran acollir als ajuts els habitatges destinats a residència habitual i permanent, llevat que els habitatges que no compleixin amb aquesta finalitat, fins a assolir el 70% del total d’habitatge de l’edifici, es destinin a la Borsa de Lloguer Social de Barcelona.
 • Per les actuacions en edificis d’habitatges o habitatges unifamiliars, s’ha d’acreditar un pressupost mínim de 750 euros per entitat de l’edifici objecte de l’actuació o bé 30.000€ per comunitat excepte en el cas d’actuacions d’accessibilitat i d’energia solar en que no hi ha pressupost mínim.
 • Les obres no es poden començar abans de recollir l’informe tècnic inicial que es lliura després d’haver formalitzat la sol·licitud d’inscripció.

– – – – –

Tramitació i més informació a l’enllaç següent:
https://seuelectronica.ajuntament.barcelona.cat/oficinavirtual/ca/tramit/20210001480